Předmětem 1. etapy kompletního restaurování kostela sv. Františka Xaverského jsou dvě okna s vitrajovým prosklením. Jde o obdélná okna zaklenutá nízkým obloukem. Okna jsou vodorovně dělena na 4 části, po obvodu jsou osazena do zděného ostění. U obou oken jsou z vnější strany kostela osazeny ochranné sítě.

Technika

Vitraje byly vyrobeny klasickou technikou zakládání skla do olověných, oboustranně cínovaných profilů. Byla použita barevná plochá válcovaná skla, tzv. katedral, a ručně foukaná plochá skla z rozvinutých válců, tzv. antika.

Krom geometricky děleného pozadí ze světle žlutého skla jsou všechny ostatní skleněné dílky zdobeny klasickou sklomalbou, tj. sklářskými vypalovacími barvami ze strany interiéru a žlutou (stříbrnou) lazurou z vnější strany.

Výtvarný motiv

U obou oken je postava znázorněna stojící na podstavci tvořeného rostlinnými ornamentálními vzory. Pozadí vitraje tvoří geometricky dělený vzor ze světle žlutého skla. Po obvodu je vitraj uzavřena dělenou ornamentální bordurou z barevných válcovaných skel zdobených sklomalbou. 

Stav před restaurováním

Obě vitraje byly značně poškozeny. Množství skel bylo prasklých nebo úplně chybělo. Olověná osnova byla ve velmi špatném stavu. Vlivem velkého množství chybějících skel byla pevnost plátů i jejich stabilita značně narušena a pláty byly v ploše značně deformované.

Stav vitrají byl havarijní a vyžadoval komplexní restaurátorský zásah.

Restaurátorský záměr

Záměrem je vyjmutí všech plátů z kovové konstrukce a ostění. Rozebrání jednotlivých plátů z původních olověných profilů a jejich 100% výměna včetně oboustranného pocínování. Dále pak očištění jednotlivých skel, doplnění chybějících skel, doplnění chybějící sklomalby. Počítá se i s ošetřením a doplněním původní kovové konstrukce (hlavně s vyztužením nosných kovových profilů), včetně upevňovacích prvků. Kompletní restaurátorský zásah musí také zahrnovat zednickou úpravu vyzděného ostění. Venkovní ochranná síť bude repasována.

Prasklá skla budou spojena tenkým olověným profilem. Vícečetné praskliny budou slepeny dvousložkovým epoxidovým lepidlem Aradlite 2020. Chybějící segmenty budou doplněny z materiálu, který je vyroben stejnou technologií, tj. foukáním nebo válcováním probarvené skloviny. V případě chybějících malovaných skel budou tato nahrazena novými kopiemi, sklomalba bude provedena klasickou sklářskou vypalovací barvou a žlutou (stříbrnou) lazurou.

Postup restaurátorských prací

Demontáž

Před samotnou demontáží byly jednotlivé pláty vitrají zajištěny samolepicí páskou v místech poškození skel nebo olověné sítě. Tím bylo zabráněno další ztrátě fragmentů skel při následné manipulaci. Byla provedena důkladná fotodokumentace současného stavu vitrají včetně detailů osazení. Jednotlivé pláty byly označeny číslováním. Po odsekání ostění byly uvolněny matice zajišťující krycí železné profily, pod kterými byly přichyceny kovové zavětrovací výztuhy. Následovalo sejmutí zavětrovacích želez, krycích železných profilů a vyjmutí plátů z konstrukce. Manipulace byla striktně vedena ve svislé poloze, aby nedošlo k dalším defektům.

Zaměření, grafická dokumentace

Po dopravení do ateliéru byly jednotlivé pláty zaměřeny a zaznamenána síla použitých olověných profilů. Nepravidelné tvary vrchních plátů v zaklenutí okna byly pro získání přesných šablon překresleny na papír. Dále byla provedena fotodokumentace jednotlivých plátů. Olověný profil bylo po obou stranách celoplošně cínovaný.

Rozebírání

Před rozebráním byly na pauzovací papír překresleny tvary chybějících skel. Olověná síť byla přerušena štípacími kleštěmi a následně byla jednotlivá skla rozebrána a umístěna na pevných kartonech, vždy každý plát samostatně.

Čištění

Čištění skel bylo provedeno ve vodě s neutrálním detergentem za pomoci mycí houby či kartáčku. Více znečištěné části, zejména okraje skel na hraně olověného profilu, byly čištěny acetonem či 10% HCl. Na závěr čištění byla skla omyta čistou vodou a osušena.

Doplnění chybějících a rozbitých skel (kromě figur)

Rozbitá a poškozená ornamentální skla, tvořící pozadí vitrají, byla doplněna novými skly stejného barevného odstínu a charakteru.

Rekonstrukce a doplnění figurálních částí

Figury byly rozkresleny ve skutečné velikosti na kladívkový papír. Nejprve byly rozkresleny dochované části figur a následně k nim byly rozkresleny chybějící části. Z takto rekonstruovaných a rozkreslených podkladů bylo možné získat pauzu olověné sítě a tím i tvary jednotlivých skel. Vše bylo překresleno na kartónový papír, rozstříháno šablonovými nůžkami a nařezáno z nových skel řezákem na sklo. Veškerá nově nařezaná skla byla zabroušením dotvarována.

Sklomalba

Nové doplňky – kopie: před samotnou sklomalbou byly pro všechny nově doplněné skleněné díly připraveny pauzy s kresbou kontury. K malbě kontur byla použita krycí sklářská vypalovací barva. Po proschnutí kontur následoval 1. výpal v elektrické vypalovací peci. Následovalo nanesení 1. a 2. vrstvy stínů. Modelace a hloubka stínů vzniká nanesením několika vrstev stínovací barvy a  odebráním (zpětným proškrábnutím a vytupováním) suché barvy. Některé díly jsou z rubové strany zdobeny a modelovány žlutou lazurou. Nově doplněná malovaná skla byla signována rokem 2017, aby byly doplňky rozeznatelné. Uvedený postup byl odsouhlasen na kontrolních dnech v průběhu restaurování, které byly provedeny 1x na místě před demontáží, 2x v ateliéru v průběhu restaurování a 1x na závěr opět na místě při osazování.

Lepení

Popraskaná skla, jež bylo možné zkompletovat bez ztrát, byla po přesném sesazení jednotlivých střepů do původních tvarů slepena pomocí dvousložkového epoxidového lepidla. 

Zakládání do nového olověného profilu

Po zkompletování jednotlivých plátů byla skla založeny do nového olověného profilu a oboustranně pocínovány. Následně byly všechny pláty odmaštěny a vyčištěny.

Osazení

Pláty byly na místě opatřeny již ošetřenými zavětrovacími výztuhami. Následně byla ošetřeny nosné kovové příčky a ostatní kovové prvky. Po osazení vitrají bylo ostění zednicky doplněno a začištěno vápenopískovou směsí


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,