Průběh zakázky

Přístup k restaurování a přístup k tvorbě nových vitráží je v některých ohledech zásadně jiný, nicméně oba obory se shodují v nutnosti dokonalého zvládnutí řemeslných postupů a zpracování.

Výroba nové vitráže je tvůrčí proces hledání výtvarného a technického řešení. Naproti tomu při restaurování je nutné s pokorou analyzovat a následovat původní technologie, materiálové a technické řešení, bez vkládání vlastní výtvarné invence.

Při restaurování

1. Průzkum

Začínáme průzkumem přímo na místě. Jeho součástí je:

  • Zaměření
  • Fotodokumentace
  • Zjištění techniky provedení, materiálového řešení, stavu jednotlivých částí - skla, spojovacího profilu, konstrukce, osazení, tmelení atd.

2. Návrh na restaurování

Při návrhu na restaurování vycházíme jak z poznatků zjištěných při průzkumu, z provedených rozborů a analýz, tak z požadavků zadavatele a předjednání se zástupci příslušných orgánů památkové péče.

3. Závazné stanovisko

Závazné stanovisko se vydává pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí. Žádost iniciuje vlastník památky, stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě, že jde o národní kulturní památku, toto stanovisko vydává krajský úřad.

Více informací viz Památkový zákon, § 14.

4. Restaurátorské práce

Restaurátorské práce probíhají buď na místě nebo v restaurátorském ateliéru.

Při zpracování jsou zpravidla stanoveny kontrolní dny za účasti zadavatele či památkového dozoru.

5. Instalace na původní místo

Instalace na původní místo je součástí restaurátorských prací.

  • Zajistíme odborný transport.
  • Zajistíme osazení včetně souvisejících stavebních a řemeslných prací (tmelení, zaomítání, povrchové úpravy rámu a ostění).

6. Zpracování restaurátorské zprávy

Zpracování restaurátorské zprávy je součástí restaurování.

  • Zdokumentujeme stav před a po restaurování.
  • Zdokumentujeme průběh provedených prací.
  • Vypracujeme návrh ochranného režimu a preventivní konzervace.

 

U nových realizací

1. Zadání

Nejlépší je začít návštěvou zákazníka u nás v ateliéru, kde je možné si přímo prohlédnout jednotlivé techniky, vzorky skla a realizované objekty.

2. První skici, výběr materiálu a odhad ceny

V případě, kdy zákazník nemá vlastní návrh či jasnou představu o řešení, rádi pomůžeme. Na základě společného výběru zadání zpracujeme varianty řešení s odhadem realizačních nákladů.

3. Zpracování návrhu

Po odsouhlasení návrhu je třeba upřesnit materiálové řešení a detaily provedení. Toto již bývá hrazená část práce, na kterou navazuje realizační část.

4. Realizace

Započetí prací je ve většině případů podmíněno zaplacením zálohy, neboť materiálové vstupy často představují hlavní část ceny díla.

5. Osazení na místě

Zajišťujeme dopravu a osazení včetně koordinace souvisejících řemeslných prací.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,