Restaurátorské průzkumy

Předpokladem úspěšného restaurátorského zásahu je kvalitní restaurátorský průzkum. Jedná se tedy o první krok procesu restaurování.

Průzkum a z něj vycházející návrh na restaurování slouží jako podklady pro projekční činnost nebo rozhodování investora, pro pracovníky státní památkové péče a coby podklad pro žádosti o financování z dotačních programů.

Při restaurátorském průzkumu provádíme následující soubor činností:

  • Zjištění rozsahu poškození
  • Zaměření rozměrů
  • Fotodokumentace
  • Zjištění techniky provedení a osazení
  • Identifikace materiálového řešení
  • Rozpoznání původních a doplněných materiálů
  • Laboratorní analýzy a rozbory (zajišťujeme ve spolupráci s odbornými pracovišti)

Návrh na restaurování

Návrh na restaurování vzniká na základě zjištěných skutečností (viz předešlý bod). Jde o co nejpřesnější stanovení předpokládaného postupu restaurování.

Tyto přípravné projekční práce zpracováváme na základě dlouholetých zkušeností a povolení Ministerstva kultury ČR číslo: 5865/96. Pro doplnění uvádíme i odkaz na stránky Ministerstva kultury ČR.

Jan Černohorský je autorizovaným architektem - číslo autorizace 03975 (viz odkaz na web České komory architektů).


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,